Statut

Statut OSP w Papowie Biskupim zarejestrowany 28 kwietnia 1993r. w rejestrze stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu
statut OSP w Papowie Biskupim

R o z d z i a ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Papowie Biskupim zwana dalej OSP.
§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.
§ 3

Siedzibą OSP jest Papowo Biskupie.
§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.
§ 6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
§ 8

Działalność ochotniczej straży pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł I I

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowe j oraz niniejszego statutu.
§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9. Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

R o z d z i a ł I I I

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych, i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr 20 póz. 104/.
§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych,
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3. Wspierających,
4. Honorowych.
§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:
"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."
§ 15

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 18

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władiz OSP,
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. Używać munduru i odznak.
§ 19

Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4. Dbać o mienie OSP,
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 20

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.
§ 21

Członkowstwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający l rok.
4. Likwidacji OSP,
5. Śmierci,
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.
§ 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
§ 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

R o z d z i a ł I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

Władzami OSP są:
1. Walne zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie; od 5 - 9 członków zarządu, trzech człorków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.
§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
§ 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 32

Nadzyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
§ 33

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większościsą głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecnoąci co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.
§ 35

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD

§ 36

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczaj±cej 1/3 ustalonego składu.
§ 37

Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP,
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3. Zwoływanie walnego zebrania,
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżet OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kułturalno-oświatowych i sportowych.
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przy należności do OSP.
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§ 39

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
§ 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu.
Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§ 41

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
§ 43

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną,
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne,
2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

B. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
§ 48

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

R o z d z i a ł V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich,
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. Dochodów z majątku i imprez,
4. Ofiarności publicznej,
5. Wpływów z działalności gospodarczej.
§ 50

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

R o z d z i a ł V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku ZOSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.
OSP Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie 94, woj. kujawsko-pomorskie
© 2011-2017 by . Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2017r.
stat4u Odwiedzin: Wyświetleń: Gości online:
Zalecana rozdzielczość: 1024x768